СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ СО КОВИН

04 дец 17
Прочитано 478 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

„ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ“ МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ, ОСНИВА СЕ УСТАНОВА ЗА СПОРТ, ОПШТИНА СУОСНИВАЧ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО„Пошто су усвојили записник са 6. седнице Скупштине општине Ковин одржане 24. октобра и са 1. ванредног заседања истог дана, одборници су већином гласова усвојили неколико одлука којима се дефинише оснивање посебних организација, у складу са важећим прописима који поједине области рада уређују на другачији начин.


Пошто су усвојили записник са 6. седнице Скупштине општине Ковин одржане 24. октобра и са 1. ванредног заседања истог дана, одборници су већином гласова усвојили неколико одлука којима се дефинише оснивање посебних организација, у складу са важећим прописима који поједине области рада уређују на другачији начин.Тако, донета је Одлука о оснивању „Установе за спорт“ Ковин. На питања одборника опозиције о томе „шта ће сада  бити са Спортским савезом“, одговорила је Стојанка Тасић, руководилац Одељења за јавне службе и општу управу ОУ. Она је нагласила да се превасходно водило рачуна о усклађивању са новим Законом о спорту, донетим 2016, којим се битно другачије финансирају локалне организације чија је улога предлагача у области спорта – спортски савез у овој форми може да рачуна на највише 20% потребних средстава из буџета општине, што је апсолутно недовољно да се задовоље све потребе у овој области. Због свега тога, предвиђа се оснивање установе која је правно лице, има директора и органе управе и надзора, и може да надомести недостајућа средства сопственим приходовањем из делатности. И све то, коначно, у циљу „унапређења делатности спортаи одржавања спортских објеката“, стоји у образложењу одлуке. Запослени у садашњем Спортском савезу биће радници Установе за спорт, а функцију в.д. директора – док се не изврше све потребне припреме за доношење статута установе, регистрацију и до именовања директора – вршиће Дејан Јањевић, дипл. менаџер из Ковина и садашњи ген. секретар Спортског савеза. Одлуку о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево одборници су донели на основу потребе „континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине“. Заправо, све општине са територије Јужног Баната препознале су потребу за оснивањем заједничког предузећа које би носило активности у овој области (у смислу прописа којима се уређују јавне набавке, а имајући у виду стручне ресурсе којима располаже бивша „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“). Скупштина је, сходно одлуци, прихватила и текст уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и заштите животне средине.Донета је Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије и решење о именовању Стручног тима који ће реализовати пројекат, а ради обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Ковин. Одлуку о конверзији потраживања у капитал општине Ковин и отпису потраживања у ГП „Мостоградња“ АД Београд, као и уговор о конверзији одборници су донели већином гласова, овим се конвертује потраживање општине Ковин по основу јавних прихода у износу цирка 4,5 милиона динара (са стањем на дан 31.8.2015), у основни капитал општине у ГП „Мостоградња“.
Одборници су били сагласни у доношењу Одлуке о манифестацији од значаја за општину Ковин „Дани ћирилице“. Овим актом манифестација посвећена очувању српске културне баштине, језика, ћириличног писма, старих заната, обичаја и православне вере, која се одржава у Баваништу у мају већ 17 година, добија посебан статус. Окосницу „Дана ћирилице“ чини конкурс за најбољи литерарни и најлепши ликовни рад, на коме је до сада, од 2002. године, учествовало 40.000 ученика из око 500 школа из Србије и многих земаља у којима живе Срби, укључујући Америку, Аустралију,  Јужну Африку и Кину. Манифестацију све време подржавају академици окупљени у Вуковој задужбини, као и Министарство просвете, науке и технолошког развоја и бројне организације из дијаспоре, о чему је говорила, захваљујући се колегама одборницима на здушно подржаном предлогу, Љубинка Корак.
На 7. седници донета је и Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин. Изменом се висина накнаде за рад председника савета месне заједнице изједначава за све на територији општине, без обзира на величину поједине МЗ; затим Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Ковин, с обзиром да је у међувремену рад забавишта у Мраморку такође премештен у зграду основне школе; Одлука о изменама Одлуке о уређивању и одржавању пијаца на територији општине Ковин и Одлука о изменама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији општине Ковин (изменама се бришу поједини чланови којима је до сада било регулисано доношење посебних програма до 20. децембра за наредну годину, с обзиром да ће у будућем периоду сав приход јавног предузећа који се оствари у току године од наплате пијачних, односно погребних услуга, бити распоређен кроз годишњи програм пословања, у складу са финансијским планом „Ковинског комуналца“).Изменом Одлуке о боравишној такси, ова накнада сада износи 76 динара дневно (до сада 73,50 динара, а нови износ је заправо усклађивање висине таксе са индексом потрошачких  цена у Републици Србији за период септембар 2016 – септембар 2017, који је 3,2%. Донета је Одлука о допуни Одлуке о додељивању искључивог права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а односи се на утрошак наменских средстава  за поправку тротоара на територији МЗ која трасполаже средствима месног самодоприноса, у складу са програмом и финансијским планом те МЗ.
Одборници су донели Одлуку о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин ЈП „Ковински комуналац“ Ковин – постројење за пречишћавање воде за пиће у Баваништу; Одлуку о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин ЈП „Ковински комуналац“ Ковин – пословни простор у Малом Баваништу; Одлуку о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин ЈП „Ковин-гас“ Ковин – пословни простор у Улици Светозара Марковића бр. 19.
Усвојен је Финансијски извештај ЈП „Ковински комуналац“ Ковин са извештајем овлашћеног ревизора за 2016. годину и донето решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2017. годину, као и  Финансијски извештај ЈП „Ковин-гас“ Ковин са извештајем овлашћеног ревизора за 2016. годину и  решење о давању сагласности на Измену програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2017. годину. 
За вршиоца дужности директoра Дома здравља „Ковин“ именован је, на период од шест месеци, досадашњи директор, Прим. др. мед. Свето Вукадиновић (претходно   разрешен дужности директора, због истека мандата). 
Одборници су донели Решење о образовању Комисије за планове општине Ковин. У деветочланој стручној комисији три члана су именована на предлог ресорног Покрајинског секретаријата, председник је у наредном мандатном периоду Ђурица Доловачки из Панчева, а чланови су из Ковина Слободан Крачун, Радован Вукосављевић, Зоран Витић и Сава Миладинов. Донето је и решење о образовању Комисије за израду Нацрта програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин. И овој комисији председава Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер из Панчева, а чланови су Љубомир Ђорђевић и Тања Божић. 
Разрешен је стари и именован нови Управни одбор Предшколске установе „Наша радост“: из реда запослених, ту су Драгана Јока, Драгана Константиновић и Дубравка Тома; из реда родитеља Снежана Вуковић Илић, Јелена Антонијевић и Сања Стојсављевић; представници локалне самоуправе су Весна Ранчић, Александра Станојевић и Валентина Стојадинов.
На лични захтев, чланства у УО Туристичке организације општине Ковин разрешена је Хајналка Михајлов, а именован је Золтан Киш. 
Донето је и решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за комасацију катастарских општина Плочица и Скореновац. Као представник Месне заједнице Скореновац, именован је Ференц Ереш, а претходно је те дужности разрешен  Имре Чоти.


КАЛЕНДАР

« Октобар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31