Одштампајте ову страницу

СА 9. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

16 нов 17
Прочитано 637 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Општинско веће одржало је 9. редовну седницу актуелног сазива у четвртак, 16. новембра и утврдило низ предлога одлука који се прослеђују Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање. Тако, прихваћени су следећи нацрти одлука: о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије (уз нацрт решења о именовању стручног тима); о конверзији потраживања у капитал општине Ковин и отпису потраживања у ГП „Мостоградња“ АД Београд и уговора о томе; о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Ковин; о изменама Одлуке о уређивању и одржавању пијаца на територији општине Ковин; о изменама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији општине Ковин; о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин ЈП „Ковин-гас“ Ковин. Једногласно је прихваћен и нацрт Одлуке о манифестацији од значаја за општину Ковин „Дани ћирилице“.


Општинско веће одржало је 9. редовну седницу актуелног сазива у четвртак, 16. новембра и утврдило низ предлога одлука који се прослеђују Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање. Тако, прихваћени су следећи нацрти одлука: о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије (уз нацрт решења о именовању стручног тима); о конверзији потраживања у капитал општине Ковин и отпису потраживања у ГП „Мостоградња“ АД Београд и уговора о томе; о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Ковин; о изменама Одлуке о уређивању и одржавању пијаца на територији општине Ковин; о изменама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији општине Ковин; о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин ЈП „Ковин-гас“ Ковин. Једногласно је прихваћен и нацрт Одлуке о манифестацији од значаја за општину Ковин „Дани ћирилице“.
Пред одборнике ће и данас на Већу прихваћени финансијски извештаји ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ Ковин, са извештајима овлашћеног ревизора, за 2016. годину.На 9. седници усвојени су и нацрти различитих кадровско-мандатних решења и у форми предлога достављају се СО Ковин на разматрање и усвајање: решење о образовању Комисије за планове општине Ковин; о образовању Комисије за израду Нацрта програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин; о разрешењу старих и о именовању нових чланова Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Кови, као и о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Ковин.
У складу са својим надлежностима, Веће је донело Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцела 9308/46 и 9308/26 прикупљањем писмених понуда и решење о формирању комисије која ће тај поступак спровести.
Донета је Одлука о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом, као и Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин које је по култури пољопривредно земљиште, затим утврђен текст јавног огласа, а донето је и  решење о образовању комисије која ће се бавити тимеОпштинско веће је донело Одлуку о давању на коришћење основног средства – теретног возила „DACIA DUSTER LGV AMBIANCE 1.5 DCI 90N1“ и усвојило текст уговора о уступању права коришћења на теретном возилу за службене потребе између Општине Ковин и МУП-а РС, Полицијска управа Панчево, Полицијска станица Ковин.
Прихваћено је Писмо о намерама града Панчева и Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, а у вези са Протоколом о сарадњи у области просторног и урбанистичког планирања.Донета је друга измена Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Ковин.
Прихваћена су два уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд, а на основу решења о одобрењу за прикључење.
Прихваћени су анекс I Уговора о закупу стана у јавној својини између Општине Ковин-Општинске управе Ковин и Сикимић Радмиле из Плочице; анекс I Уговора о давању у закуп јавног грађевинског земљишта између Општине Ковин, Општинског већа општине Ковин и Курдулија Николине из Ковина; анекс I Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Мењачнице „Јањин“ из Баваништа. Прихваћен је и предлог о раскиду Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин-Општинског већа општине Ковин и КУД „Паја Маргановић“ из Делиблата.
Веће је једногласно донело и следећа решења: о давању у закуп непокретности у Улици цара Лазара бр. 85 у Ковину прикупљањем писмених понуда (биће потписан уговор о закупу пословног простора између Општине Ковин и Слободана Тасића из Ковина); о давању у закуп непокретности у Улици цара Лазара бр. 130 у Ковину прикупљањем писмених понуда (уговор о закупу пословног простора између Општине Ковин и Зорана Милосављевића из Ковин); о образовању Радне групе у поступку закључивања Колективног уговора у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин; о одбијању жалби Николић Наташе из Ковина изјављених против Решења Општинске управе Ковин, бр. 61/400-2017-IV и 61/402-2017-IV.
Веће се изјаснило да општина није заинтересована за понуду Срђана Петровића у вези са продајом непокретности по основу права прече куповине.
9. седницу водио је заменик председнице, Зоран Николић, у одсуству председавајуће Сање Петровић. Своје одсуство данас је оправдао и већник Бојан Стојановић. На почетку заседања, усвојени су записник са 8. седнице одржане 17. октобра и са 5. телефонске седнице, одржане 24. октобра.